Beleef de Polder
Een van de doelen van Stichting Natuurpolders is activiteiten te ontplooien gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Onze ambitie is gronden in beheer te krijgen die wij op een natuurlijke wijze beheren, gericht op het herstellen en versterken van de diversiteit aan flora en fauna.

Biodiversiteit, wat is dat eigenlijk? (bron CLO)
Het Compendium voor de Leefomgeving omschrijft het als volgt:
De variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen ecosystemen.
Biodiversiteit is belangrijk voor de mens
Biodiversiteit, en natuur in brede zin, levert talloze diensten en producten aan maatschappij en economie en is als zodanig onmisbaar voor het menselijk bestaan op aarde. Voorbeelden van zogenoemde 'ecosysteemdiensten' zijn bestuiving van voedselgewassen door insecten, houtvorming door bomen, waterzuivering, maar ook natuurlijke schoonheid die je buiten kunt beleven.
Naast de gebruikswaarde van natuur die ecosysteemdiensten uitdrukken, kunnen mensen ook waarde ontlenen aan natuur zonder dat zij er gebruik van maken. Dit wordt ook wel de niet-gebruikswaarde van natuur genoemd, waarbij het bijvoorbeeld gaat om waarde die mensen hechten aan simpelweg het bestaan van een ecosysteem zonder deze te willen gebruiken. Tot slot wordt aan biodiversiteit, naast (niet-)gebruikswaarden, veelal een eigen, intrinsieke, waarde toegekend waarbij het gaat om het voortbestaan van planten en dieren zelf, los van waarde voor de mens.
Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk
Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk door menselijke activiteiten. Door omzettingen van natuur in landbouwgrond en door urbanisatie is op veel plekken in de wereld de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Dit geldt ook voor Nederland. Door gebruik van het omringende gebied, zoals intensief landbouwkundig gebruik of door bebouwing en verkeer, staan natuurgebieden onder druk. Verlies en versnippering van natuurgebieden, een toestroom van meststoffen en chemische stoffen zijn oorzaken waardoor soorten ook uit de natuurgebieden verdwijnen.

Wat is onze bijdrage?
De manier waarop Stichting Natuurpolders de haar toegewezen gronden beheert draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. De Hennipgaarde is het eerste project waar de Stichting sinds 2018 aan de gang is. In 2019 is een start gemaakt met het in beeld brengen van de aanwezige soorten. De resultaten worden verwerkt in de Nationale Databank Flora en Fauna. Jaarlijks zullen we de soorten publiceren op deze site.